خیریه مردمی عطر یاس نبوی

اجرای بتن مگر  ساخت فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی در  شیراز

اجرای بتن مگر  ساخت فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی در  شیراز به  گزارش مدیر پروژه  عطر یاس نبوی:اجرای بتن مگر  ساخت فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی در  شیرازبا مقدار بتن ۷۰ متر مکعب با ضخامت ۱۰ سانتی متر در سه روز انجام گردید