آموزش جنسی کودکان متناسب با فرهنگ ایرانی

آموزش جنسی کودکان متناسب با فرهنگ ایرانی متاسفانه باتوجه به شیوع کودک آزاری به عنوان یک آسیب اجتماعی خاموش در جامعه ی ما و سوال های مکرر والدین  در مورد اینکه چگونه می توان آموزش جنسی متناسبی با فرهنگ ایرانی- اسلامی برای کودکان خود داشته باشیم تا در معرض چنین خطراتی قرار نگیرند، مجموعه عطر […]