خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بازدید معاون پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور

بازدید معاون پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور از خیریه عطر یاس نبوی حضور معاون پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور در خیریه عطر یاس نبوی خیریه عطر یاس نبوی میزبان مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، جناب آقای هوشیار معاون پشتیبانی، جناب آقای ملیحی مدیرکل حراست سازمان و مدیرکل مهندسی […]