خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بازدید نماینده سازمان ملل در امور پناهندگان از مجموعه خیریه عطر یاس نبوی

بازدید نماینده سازمان ملل در امور پناهندگان جنوب وجنوب غرب کشور جناب آقای آرجوجین به همراه مدیرکل محترم اموراتباع ومهاجرین استان فارس جناب آقای رفیعی پور از مجموعه خیریه عطریاس نبوی دراین بازدیدچند ساعته نماینده سازمان ملل از روند خدمات رسانی خیریه به افراد تحت پوشش خصوصا مهاجرین خارجی بیمار ونیازمند،از چگونگی حمایت وخدمات رسانی […]