خیریه مردمی عطر یاس نبوی

برپایی ایستگاه جشن نیکوکاری توسط موسسه خیریه عطریاس نبوی

برپایی ایستگاه جشن نیکوکاری توسط موسسه خیریه عطریاس نبوی به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی ، ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی خیریه عطریاس نبوی در قالب جشن نیکوکاری از روز چهارشنبه در دو ایستگاه خیابان معالی آباد برپا شده است و تا اواخر شب جمعه دائر است. در عصر پنج شنبه نیز […]