خیریه مردمی عطر یاس نبوی

سخن مدیریت: دعای نیازمندان را جدی بگیرید! نیازمندان را دست کم نگیریم

انسان واقعی انسانی است که همواره در آسمان ذهن خود در پی یافتن این پرسش است که چگونه می توان بهترین بود؟! اینکه یک انسان چگونه می تواند در اخلاق و رفتار و حرکات و سکنات، خود را به عالی ترین درجه ی انسانیّت برساند، به گونه ای که قیامت از آثار درخشان آن بهره […]