خیریه مردمی عطر یاس نبوی

حضور فرزندان عطریاس نبوی در پویش بزرگ هر شیرازی یک درخت به مناسبت روز درخت کاری

در بیشتر نقاط دنیا در روز موسوم به درختکاری به وسیله سازمان های مردم نهاد یا به اصطلاح NGO ها و گروه های مردمی برنامه ریزی هایی برای این روز صورت می گیرد و برگزار می گردد. از جمله نهادهای مردم نهاد بزرگ و مردمی در ایران مجموعه عطر یاس نبوی می باشد که کودکان […]