خیریه مردمی عطر یاس نبوی

تقدیر فرزندان عطر یاس نبوی از کارگران پروژه فنی ترین مجتمع نگهداری از کودکان بی سرپرست ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی، فرزندان عطر یاس نبوی با حضور در محل ساخت فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست ایران بمناسبت روز کارگر از تلاش های کارگران پاین پروژه تقدیر کردند. فاطمه عسکری رئیس هیئت مدیره موسسه نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس […]