خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بازدید معاون بهزیستی کل کشور از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

بازدید معاون بهزیستی کل کشور از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست بازدید معاون بهزیستی کل کشور به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی “جناب آقای محمدحسن خیرخواه” معاون بهزیستی کل کشور از کودکان تحت حمایت موسسه خیریه عطریاس نبوی بازدید کرد. از در ابتدای این بازدید “جناب آقای محمدحسن خیرخواه” و هیئت همراه به گفتگو […]