خیریه مردمی عطر یاس نبوی

یکسال دیگر در کنارتان به زیبایی گذشت

یکسال دیگر در کنارتان به زیبایی گذشت نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز خوش به حال آفتاب… بوی خوشی می آید! که همچو بوی عطر بهار نارنج سرمستمان میکند ! بوی خوش روزگار است؟ و یا بوی بهشت!؟ چه حس عجیبی،چه عظمتی!؟ بوی […]