خیریه مردمی عطر یاس نبوی

نشست و جلسه هماهنگی معماری ساخت فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی، نشست و جلسه هماهنگی اجرای معماری فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست ایران با حضور عباس عسکری مدیر عامل و علیرضا عسکری مدیر فنی پروژه و مهندسین اجرایی فنی ترین مجتمع نگهداری از کودکان بی سرپرست ایران در محل پروژه […]