خیریه مردمی عطر یاس نبوی

فنی ترین مرکز نگهداری ازکودکان بی سرپرست خاورمیانه در شیراز

فنی ترین مرکز نگهداری ازکودکان بی سرپرست خاورمیانه در شیراز   پایان مرحله آرماتور بندی فنداسیون وریشه گذاری ستون در فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست خاورمیانه در شیراز ?خیریه عطر یاس نبوی . . . با تشکر از حمایت شما خیرین عزیز لازم به ذکر است خیرین عزیز گرانقدر میتوانند با مراجعه […]