خیریه مردمی عطر یاس نبوی

برگزاری مسابقه نقاشی ویژه کودکان بی سرپرست

مسابقه نقاشی ویژه کودکان بی سرپرست تحت حمایت مو سسه خیریه عطر یاس نبوی برگزار شد به کلیه کودکان شرکت کننده در این مسابقه در ابتدا یک سری کامل لوازم نقاشی اهدا شد همچنین پس از مسابقه نیز به غیر از نقاشی های برتر به کلیه کودکان یک بسته فرهنگی و هدیه نقدی اهدا شد. […]