خیریه مردمی عطر یاس نبوی

آگهی فراخوان طراحی نرم افزار جامع خیریه

‌ موسسه خیریه عطر یاس نبوی در نظر دارد در راستای توسعه فعالیت‌های نرم افزاری خود، از نرم افزاری جامع در راستای مدیریت جامع مالی، پرسنلی، مکاتبات، اموال،برنامه ریزی، انبارداری و مدیریت کودکان بی‌سرپرست تحت پوشش موسسه و مشارکت‌های مردمی استفاده نماید، از شرکت‌های واجد شرایط مستقر در شهر شیراز دعوت می‌شود که تا پایان […]