خیریه مردمی عطر یاس نبوی

آیین نکوداشت فرزندان موفق بهزیستی کل کشور با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در هتل بزرگ چمران شیراز

آیین نکوداشت فرزندان موفق بهزیستی کل کشور با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در شیراز آیین نکوداشت فرزندان موفق بهزیستی کل کشور با حضوردکتر ربیعی وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی  ،دکتر محسنی بند پی  معاون وزیر ورئیس سازمان بهزیستی کشور ، مهندس تبادار استاندار فارس و هیات همراه امروز مورخ ۲۳ […]