خیریه مردمی عطر یاس نبوی

آنچه امروز به همت شما نیکوکاران اتفاق افتاد

آنچه امروز به همت شما نیکوکاران عزیز در موسسه خیریه عطر یاس نبوی اتفاق افتاد آنچه امروز به همت شما نیکوکاران اتفاق افتاد.  قالَ رسول ا… (ص): “مَن قَضی لِاَخیه المومن حاجه، کان کمن عبداله دَهراٌ” “کسی که به دیگری خدمت کند، مثل کسی است که عمری خدا را بندگی نماید.” باری دیگر موسسه خیریه […]