خیریه مردمی عطر یاس نبوی

نشست مدیرعامل خیریه با مدیر کل بهزیستی استان

نشست مدیرعامل خیریه با مدیر کل بهزیستی استان جلسه مدیر خیریه عطریاس نبوی با مدیر کل بهزیستی استان فارس در خصوص ارتقاء کیفیت رسیدگی به امور مددجویان در سال ۹۷.  به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی، امروز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۲/۰۲ عباس عسکری مدیر خیریه عطریاس نبوی در نشستی دوجانبه با مدیر کل بهزیستی […]