خیریه مردمی عطر یاس نبوی

۱۶ آذر روز دانشجو گرامی باد

۱۶ آذر روز دانشجو گرامی باد روز دانشجو، روز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش، در کنار تقویت ایمان دینی و بصیرت سیاسی، در راه پیشرفت مادی و معنوی کشورست روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی