خیریه مردمی عطر یاس نبوی

برگزاری جلسه داخلی ویژه روانشناسان عطر یاس نبوی

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه مردمی عطر یاس نبوی، جلسه داخلی با حضور روانشناس مرکز و ارائه راهکارهای رفتاری در خصوص نحو برخورد با کودکان آسیب دیده و درک احساسات آنها و بویژه گوش دادن به بیان احساسات کودکان برای ترمیم آسیب های بنیادین برگزار شد.