خیریه مردمی عطر یاس نبوی

اولین روز مدرسه پریسان خانم

اولین روز مدرسه پریسان خانم بالاخره پریسان خانم هم به آرزوش رسید خیلی دوست داشت چشم هاش عمل کنه قبل از مدرسه رفتنش که با حمایت شما خیرین عزیز انجام شد ‌ . . دیروز با کلی ذوق زودتر از همه بیدار شده بود از ساعت ۶ ذوق رفتن مدرسه رو داشت جالبه کل جامدادی […]