خیریه مردمی عطر یاس نبوی

پذیرفتن شدن فرزند عطریاس نبوی درمدرسه نمونه دولتی

سپاس از خداوند منان  که امروز  شاهد موفقیت فرزند گل عطر یاس  هستیم  باز هم با حمایت شما خیرین عزیز توانستیم  موفقیت یکی از فرزندان عطر یاس نبوی را در آزمون  مدرسه نمونه  دولتی  ببینیم چه لحظه زیبایی  است  دیدن لحظه شکوفاشدن  و موفقیت عزیزان  این امر فقط با حمایت همه جانبه  شما خیرین امکان […]