خیریه مردمی عطر یاس نبوی

انجام آزمایشات مکانیک خاک زمین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطریاس نبوی در شیراز

انجام آزمایشات مکانیک خاک زمین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطریاس نبوی در شیراز به گزارش مدیر پروژه موسسه عطریاس نبوی اولین مرحله از عملیات عمرانی احداث مرکز  نگهداری از کودکان بی سرپرست درشیراز با موفقیت انجام شد. در این عملیات که جهت تعیین نوع خاک قطعه  و مقاومت زمین   مرکز نگهداری عطریاس نبوی […]