خیریه مردمی عطر یاس نبوی

طرح بزرگ اطعام محرومین ضیافت علوی

عید سعید غدیر مبارک ********** طرح بزرگ اطعام محرومین ضیافت علوی اطعام یک نفر در روز عید غدیربرابر است با اطعام ۱۲۴هزار پیامبر   خیریه عطر یاس نبوی با توجه به اینکه دو مرکز نگهداری شبانه روزی  از کودکان بی سرپرست  (۶-۳)سال ، (۱۲-۶) سال و تعداد ۲۰۰۰ مدد جو را تحت پوشش دارد اکنون […]