خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بازدید معاون پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور

بازدید معاون پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور از خیریه عطر یاس نبوی حضور معاون پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور در خیریه عطر یاس نبوی خیریه عطر یاس نبوی میزبان مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، جناب آقای هوشیار معاون پشتیبانی، جناب آقای ملیحی مدیرکل حراست سازمان و مدیرکل مهندسی […]

بازدید معاون بهزیستی کل کشور از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

بازدید معاون بهزیستی کل کشور از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست بازدید معاون بهزیستی کل کشور به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه عطریاس نبوی “جناب آقای محمدحسن خیرخواه” معاون بهزیستی کل کشور از کودکان تحت حمایت موسسه خیریه عطریاس نبوی بازدید کرد. از در ابتدای این بازدید “جناب آقای محمدحسن خیرخواه” و هیئت همراه به گفتگو […]