خیریه مردمی عطر یاس نبوی

تجلیل وزیر تعاون از کودکان مدال آور موسسه خیریه عطر یاس نبوی

تجلیل وزیر تعاون از کودکان مدال آور موسسه خیریه عطر یاس نبوی تجلیل وزیر تعاون از کودکان مدال آور خیریه عطر یاس نبوی چه کسی فکرش را میکرد که ناصر مدال طلایش را که شش ماه برایش جنگید، برایش مشت خورد، صورتش کبود شد و برایش اشک ریخت  را به آقای وزیر تقدیم کند … آری […]