خیریه مردمی عطر یاس نبوی

نشست تخصصی ماهانه پرسنل عطر یاس در محل ساخت فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست ایران

نشست تخصصی ماهانه پرسنل عطر یاس در محل ساخت فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست ایران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی نشست تخصصی ماهانه خانواده عطر یاس نبوی در محل ساخت فنی ترین مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی برگزار […]