خیریه مردمی عطر یاس نبوی

بزرگ مرد و دانشمند چشم پزشکی ایران و جهان دیده فروبست

بزرگ مرد و دانشمند چشم پزشکی ایران و جهان دیده فروبست پروفسور خدادوست ، بزرگ مرد و دانشمند چشم پزشکی ایران و جهان دیده فروبست افتخار ایران زمین و جاودان یاد ، پروفسور علی اصغر خدادوست به رحمت ایزدی پیوست. موسسه خیریه عطریاس نبوی فقدان این دانشمند بزرگ را به جامعه خدوم پزشکی و خانواده […]