خیریه مردمی عطر یاس نبوی

۲۶ مهرماه ؛ روز تربیت بدنی و ورزش

  ۲۶ مهرماه ؛ روز تربیت بدنی و ورزش (هفته تربیت بدنی)   ۲۶ مهرماه ؛ روز تربیت بدنی و ورزش هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش در زندگی فردی و اجتماعی، اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در خانه و خانواده […]